route

 

Huurvoorschriften 

Voor het huren van de aanhangers wordt € 100,- borg gevraagd.  

Voorwaarden

Met welk rijbewijs mag u een auto met aanhanger besturen?

Op de site van de Rijksoverheid vindt u de benodigde informatie hierover. Bij ondertekening van het huurformulier verklaart de huurder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Een eventuele hieruit voortvloeiende bekeuring komt voor rekening van de huurder. 

Snelheid

In Nederland geldt voor rijden met een aanhanger een maximumsnelheid van 90 km/per uur. 

Trajectcontrole

Op steeds meer snelwegen is trajectcontrole van toepassing. Bij auto’s met aanhanger signaleert het systeem aan de hand van de afmetingen en/of het kenteken dat er een andere maximumsnelheid van toepassing is, te weten 90 km/ per uur. Houdt hier rekening mee!

Bekeuring

Heeft huurder tijdens de verhuur een verkeersvoorschrift overtreden waarvan wij een beschikking ontvangen van het CJIB, dan zenden wij huurder hiervan een afschrift voorzien van onze factuur. Wij zullen hiervoor € 15,- administratiekosten in rekening brengen. Huurder dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ons opgegeven bankrekening te voldoen. Mocht huurder in gebreke blijven dan zijn de sancties opgelegd door het CJIB automatisch van kracht. 

Prijzen en schade

  • Gemeende prijzen zijn inclusief BTW per kalenderdag.
  • Een halve dag loopt van 5.00-13.00 of van 14.00-22.00.
  • Alle aanhangers zijn verzekerd tegen schade aan de aanhangers (casco schade). De lading is niet verzekerd. Het eigen risico (€ 750,-) kunt u afkopen voor € 2,50 per dag(deel). Let op: in geval van opzet of grove schuld (waarbij inbegrepen overbelading) en bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode, blijft huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de hieruit voortvloeiende kosten.
  • Huurder dient onmiddellijk bij aanvang van de huur de verhuurder te melden indien blijkt dat de aanhanger schade heeft of niet schoon is. Blijft huurder hierin in gebreke zal huurder de schade/schoonmaakkosten ten laste worden gelegd.
  • Huurder dient bij teruggave de aanhanger schoon in te leveren.
  • Schoonmaakkosten bedragen € 30,00 

Ondertekening

Bij ondertekening van het huurformulier verklaart huurder alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bovenstaande voorschriften.